مراقبت های پس از درمان

امروز اهمیت مراقبت های پس از درمان  بر  هیچ کس پوشیده نیست چرا که اگر شما این مراقبت ها را به درستی انجام ندهید، آسیبی که به دندان های خود وارد می کنید جبران ناپذیر خواهد بود.